Maliye Bakanlığı

Anasayfa » Maliye Bakanlığı
İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine yapılacak ek ödeme 
Doçent unvanı alıp doçent kadrosuna atanmamış öğretim elemanlarının ders yükleri ve ek ders ücretleri
Döner sermaye saymanlık müdürlüğü personeline 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ek ödeme ödenemeyeceği
Meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarının ders yükünün tespitinde yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarının ders yüklerinin esas alınamayacağı
Meslek yüksekokulunun yüksekokul kapsamında olmadığı
2547 sayılı Kanunun geçici 70 inci maddesinin uygulanması
Öğretim elemanları hakkında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün uygulanıp uygulanmayacağı
1416 sayılı Kanuna tabi olarak geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi
Fiilen eğitim öğretime başlamamış birimlerin öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 40/b hükmüne göre görevlendirilmeleri halinde geliştirme ödeneğinin ödenip ödenmeyeceği
Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye saymanlık müdürlüklerinde görevli personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca fark tazminatından yararlanamayacağı
İkinci öğretim yapan birimlerde görevli idari personele ödenecek fazla çalışma ücreti
Döner Sermaye Geliri Elde Edilmeyen Birimlerin Yöneticileri ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüklerinin Personelinin Ek Ödemesi
18 Seri Nolu Tebliğin 15 inci maddesinin Danıştay tarafından iptal edilmesi sonucunda yürütlecek uygulama
Araştırma görevlilerine %150 oranı dikkate alınarak döner sermaye payı ödenmeyeceği
Mecburi Hizmetin Vakıf Üniversitesine Devredilmeyeceği
İdari Görevlere Vekalet
Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Yer alan Giderlere İlişkin
Master ve Doktora Yapanların Durumu
Yurt Dışında Geçen Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi
Tıpta Uzmanlık Yandal Eğitiminde Aylıklar
İdari Görevlerde Bulunanlara Döner Sermaye Payı Ödenmeyeceği
Çift Anadal Programından Mezun Olmuş Mühendis Unvanlı Kişiler
5806 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Sınav Ücreti
İkinci Görev Olarak Nitelendirilmeyen Komisyonlarda Görevli Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücret
4924 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin Değerlendirilemeyeceği
Mazeret Nedeniyle Sonradan Telafi Edilen Dersler İçin Ödenecek Ek Ders Ücreti 
Fiilen Eğitim-Öğretime Başlanılmamış Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Elemanlarına Geliştirme Ödeneğinin Ödenip Ödenmeyeceği
6009 Sayılı Kanunun 52 nci Maddesinin Yürürlük Tarihi
Özel Yetenek Sınavında Jüri Üyesi Olarak Görevlendirilenlere Ücret Ödenmeyeceği
İdari Görevlere Vekalet Hali
Öğrenci Destek Hattı