Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

-ADAY MEMURLUK-

 

1.Aday Memurluk süresi ne kadardır?

Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlar için adaylık süresi, atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Üniversitemizde bir yılını tamamlayan ve adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini başarı ile tamamlayan aday memurlar asil memur olarak atanmaktadır. (657 sayılı Kanun md.54)

2.Aday Memurluk süresi içerisinde başka bir kuruma geçebilir miyim?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. (657 sayılı Kanun md. 54)

3.Aday Memurken KPSS sınavına girdim ve farklı bir kuruma yerleştirildim. Bu durumda naklen atanmam mümkün müdür?

Kurumun muvafakati durumda personelin naklen atanması mümkündür.

4.Aday memurlara yönelik eğitimlerin süresi ne kadardır?

Temel eğitim süresi on günden az iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 4 b-c-d)

5.Eğitimin sonunda bir sınav yapılıyor mu?

Eğitimin sonunda sınav yapılmaktadır. Sınav Üniversitemizce çoktan seçmeli yapılmakta olup; değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı alanlar başarılı sayılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 12)

6.Sınavda başarısız olanların durumu ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.(657 sayılı Kanun md. 56 )

7.Sınava katılmama halinde nasıl uygulama yapılır?

Sağlık sebepleri dışında sınava katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 15)

8.Aday Memurluk süresi içerisinde disiplin cezası alırsam ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (657 sayılı Kanun md.56)

 

-ATAMALAR-

 

1.Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Kanun md. 62)

2.Memurken istifa eden personel tekrar memuriyete dönebilir mi?

İstifa ederek veya etmiş sayılarak Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın memurluğa atanabilecekleri 657 Sayılı Kanunun 92 ve 97 nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişiler durumlarına göre 97 nci maddenin a bendine göre 6 ay; b bendine göre 1 yıl; c bendine göre 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. (657 Sayılı Kanun md. 97 )

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilir.(657 sayılı Kanun md.92)

3.Dr. Öğr. Üyesi kadrosundayım, derece terfiim olmasına rağmen görev aylığım 5. derecenin 1.kademesinde beklemektedir. Neden kademe ilerlemesi alamadım?

a)Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

b)Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

c)  Öğr. Üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

İlk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. (2914 sayılı Kanun md.3)

 

-GÖREVLENDİRMELER-

 

 1.Yurtiçinde ve yurtdışında “Kısa Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2 a fıkrası)

2.Yurtiçinde ve yurtdışında “Uzun Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2 b fıkrası)

3.Öğretim elemanlarının yurtiçindeki ve yurtdışındaki görevlendirilmeleri nasıl olur?

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı, ödemeyi yapan birimin yazısı ve rektörün onayı gereklidir. (Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.3)

4.Öğretim üyesiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.

-Süreli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar öğretim üyeleri gibi görevlendirilirler.

-Araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dışında bir yıla kadar görevlendirilebilir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.5)

5.Yurtdışı görevlendirilmem sona erdi ne yapmalıyım?

Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.7)

6.Görevlendirme teklifleri rektörlüğe gönderilirken yapılması gereken işlemler nelerdir?

2547 sayılı Kanunun 39. maddesine göre yapılan kısa süreli görevlendirmelerde öğretim elemanları görevlendirme teklif yazılarını, yurtiçi görevlendirmelerde görevlendirme tarihinden en az on beş gün önce, yurtdışı görevlendirmelerde ise en az bir ay önce dekanlık/yüksekokul/enstitü makamına 2547 Sk. 39.Madde Görevlendirme Formu ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. Rektörlük Onayı gerektiren görevlendirme isteği, ilgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra yukarıda belirtilen sürelerde ilgili birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

7.2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim üyeleri, ayrıldıkları üniversitede 40/d maddesine göre görevlendirilebilir mi?

Görevlendirilmeleri uygun değildir. (YÖK Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli kararı)

8.Üniversitenizde Araştırma görevlisiyim, başka üniversitede ders verebilir miyim?

Doktora veya sanatta yeterlikte uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin talepleri halinde, asli işlerini aksatmamak ve haftalık 12 (oniki) saati aşmamak kaydıyla yalnız üniversitemizde ders vermeleri uygundur. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.05.2017 tarih ve 36696 sayılı yazısı)

9.Çift vatandaşlığa sahibim, yabancı uyruklu olarak çalıştırılabilir miyim?

 “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır” . (5718 sayılı Kanun md.4-b) hükmü bulunduğundan, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı olanlar yabancı uyruklu statüde çalıştırılamaz.

10.Başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmek istiyorum ne yapmam gerek?

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun Ek 8’inci maddesinde belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilirler.(657 sayılı Kanun Ek md. 8 a-b-c-d-e-f)

Ayrıca 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamında da geçici olarak görevlendirme yapılabilmektedir.

11.Yazışmalar Öğretim Elemanının Görev Unvanı mı, Kadro Unvanı mı esas alınarak yazılmalıdır?

Görev Unvanı esas alınarak yazılmalıdır. Ayrıca; 2547 S.K. Unvanların korunması Madde 29 – Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.

 

-MAAŞ-

 

1.Üniversitenize yeni atandım,  ilk maaşımı ne zaman alırım?

Göreve başlama tarihini takip eden aybaşında (ayın 15’inde) memurun tam maaşı ile birlikte gün hesabı alacakları ödenir. (657 sayılı Kanun md.165)

2.Doçent unvanı aldım, neden maaşımda bir değişiklik olmadı?

Doçent unvanı aldığınız tarihten itibaren ek ders ücretiniz değişmektedir. Ancak kadroya atamanız gerçekleşmediğinden maaşınızda bir değişiklik olmamaktadır. (2914 sayılı Kanun md.3)

3.Profesör kadrosuna atandım. Makam tazminatım ne zaman 6000 olur?

Kadroya atandığınız tarihten itibaren 3 yılı doldurmanız halinde 6000 makam tazminatı almaya hak kazanırsınız.(657 sayılı Kanun em. 26- 2914 sayılı Kanunun Ek md.2)

4.Doçent kadrosuna atandım. Makam tazminatı almaya ne zaman hak kazanırım?

Kazanılmış hak aylığınız 1.derece olmak şartıyla 2000 makam tazminat almaya hak kazanırsınız. (657 sayılı Kanun Ek md. 26- 2914 sayılı Kanun Ek md.2)

5.Profesör kadrosuna atandım Ek göstergemin 6400 olması için hangi koşulları sağlamam gerekmektedir?

Profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü olanlar ile profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar hak kazanabilir. (2914 sayılı Kanun md.5)

 

-İNTİBAK-

 

 1.Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle, nereye başvurmam gerekir?

Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md. 36/A bendi 6-b fıkrası)

2.Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekir?

Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.(657 sayılı Kanun md. 36/A-9)

3.İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden daha ileride veya geride görünüyor?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe başlayış tarihi aynı olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir.(657 sayılı Kanun md. 36/A)

4.Öğrenim durumumda değişiklik oldu, Birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeme rağmen derece- kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?

Bu durum intibak işlemleri kapsamında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanuna göre “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (657 sayılı Kanun m. 87 kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamayacağından” (657 sayılı Kanun md. 36/A-12) siz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi aştığınız için durumunuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5.SSK – BAĞKUR Hizmet birleştirmesi yapmak için gereken işlemler nelerdir?

SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel, en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirterek ve hâlihazırda çalıştığı birime verecektir. Birimin üst yazıyla birlikte istenen belgeleri: Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen veya Sağlık Personeli gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesini ilgili birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmesi halinde durum değerlendirmesi yapılır. (657 sayılı Kanun md. 36/C)

6.Aylıksız izinden döndüm, terfi tarihim neden değişti?

Aylıksız izinde geçirdiğiniz süreler (askerlik hizmeti ve doğum sonrası kullanılan aylıksız izinler “6663 Sayılı Kanun 10.02.2016 tarihli Resmi Gazeteye istinaden” hariç) memuriyet hizmetinden sayılmadığı için terfi tarihiniz çalışmadığınız süre kadar geri çekilmektedir. (657 sayılı Kanun md. 83-84)

7.Askerlikte geçen süre Memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

Askerlikte geçirdiğiniz süre, memuriyet hizmet sürenize eklenir. (657 sayılı Kanun md.83-84)

 

-İZİNLER-

 

1.Memuriyete yeni başladım, İzin hakkım var mıdır?

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin C fıkrası uyarınca birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. (657 sayılı Kanun Değ.md.104-c)

2.Üniversitenizde göreve başlamadan önce askerliğimi yaptım, izin hakkım var mıdır?

Askerlik dâhil kamu hizmetinizde 1 yılı doldurduğunuz anda 20 gün izin hakkınız doğar. Ancak, izin kullandırmaya yetkili amirinizin uygun bulacağı zamanlarda izninizi kullanabilirsiniz. (657 sayılı Kanun Değ.md.102)

3.Başka kamu kurumunda hizmetim var, Üniversitenizde izin kullanabilir miyim?

Devlet Memurlarının yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. İzin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102’nci maddesi uyarınca hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için, 30 gündür.  (657 sayılı Kanun Değ.md.102)

4.Özel sektör ya da kamuda geçen SSK hizmetlerim izin kıdemimi etkiler mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/C fıkrasına göre değerlendirilen hizmetler, izin kıdeminde de değerlendirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise hangi statüde olursa olsun geçen hizmetlerin tamamı izin kıdeminde değerlendirilmektedir. (18.01.2013 tarihli -Kamu Personeli Genel Tebl. Sıra n.3)

5.İzinli iken hasta olduğumda aldığım rapor iznimi keser mi? Keserse iznimin kalan kısmını ne zaman kullanabilirim?

Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesilir ve bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlar.

Buna göre;

Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memur hastalık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Geriye kalan yıllık izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.

Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, ilgilinin yıllık izninin, hastalık izninin bitiş tarihinden sonraya kalan kısmı izin vermeye yetkili amirden yeniden izin alınmaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanılabilir.

Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde memur, sağlık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Kullanılmayan yıllık izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.

6.Evlilik izni kaç gündür?

7 gün evlilik izni kullanabilirsiniz.(657 sayılı Kanunun Değişik md. 104- B fıkrası)

7.Aylıksız izin süresi emeklilik yönünden değerlendirilir mi?

01.07.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan 4905 sayılı kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 72. Maddesi değiştirilmiş ve aylıksız izin kullanan memurların aylıksız izinde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır. 657 sayılı kanunun 108. Maddesinde belirtilen hallerde aylıksız izin kullanan memurların emekli olacakları tarihten en az altı ay önce başvuru yaparak, aylıksız izine tekabül eden kesenek ve karşılıklarını yatırmaları halinde, aylıksız izin sürelerini emeklilik yönünden değerlendirebileceklerdir. (4905 sayılı kanun-5434 sayılı kanun md. 72-657 sayılı kanun md.108)

8.Doğum iznim ne kadar? Doğum yaptıktan sonra aylıksız izin kullanabilir miyim?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum yapan memura, 657 sayılı kanunun değişik 108 inci maddenin B fıkrası uyarınca doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir. (657 sayılı Kanunun md.108 B fıkrası)

9.Babalık izini kaç gündür?

Bebeğin doğum tarihinden itibaren 10 gün babalık izni hakkınız bulunmaktadır. (657 sayılı Kanunun Değişik md. 104- B fıkrası)

10.Bir yakınım vefat ettiğinde izin hakkım var mıdır?

Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. (657 sayılı Kanun Değişik md. 104- B fıkrası)

11.Aylıksız izinden dönüşte yıllık izin hakkı var mıdır? Aylıksız izinde geçen süre hizmet yılına sayılıyor mu?

Aynı takvim yılı içerisinde aylıksız izin kullanıp göreve dönüş yapan Devlet memurunun o yıla ait iznini kullanımına mani bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin: 30.01.2021 tarihinden itibaren aylıksız izin alıp 12.03.2021 tarihinde görevine başlayan ve halen çalışan personel, 2021 yılına ait yıllık iznini kullanabilir. Aylıksız izin süreleri memuriyet hizmetinden sayılmaz. Aylıksız izin sürelerinin emeklilik yönünden borçlanılması durumunda emeklilik kıdeminden sayılması mümkündür.

12.Aldığım aylıksız izin süresinin bitiminden önce göreve başlayabilir miyim?

Görev yaptığınız birime, göreve başlamak istediğinizi belirten bir dilekçe ile müracaatta bulunmanız durumunda göreve başlayabilirsiniz.

 

-PASAPORT-

 

1.Kimler hususi damgalı(Yeşil) Pasaport alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport kanununun 14. Maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine) 5 yıl süreli olarak verilir. (5682 sayılı Kanun md.14)

2.Hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

Emekliler/Ayrılanlar için:

Üniversitemizden emeklilik veya müstafi, çekilme ve İstifa gibi sebeplerden dolayı ayrılmış olan kişiler Başkanlığımıza bir dilekçe ile müracaat ederler, Başkanlığımızdan alacağı Emekli veya ayrıldığı(Müstafi, Çekilme, İstifa) tarihteki kadro derecesini gösteren belge ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar.

Çalışanlar için:

  1. a) Başvuru dilekçesi(Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi)
  2. b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yukarıdaki belgeleri(çalışanlar/birinci derece yakınları) birimleri aracılığıyla Personel Daire ulaştırır, Üniversitemiz tarafından doldurulup onaylanmış ve mühürlenmiş olan form, Nüfus Cüzdanı ve 2 adet (Biyometrik özelliklere sahip) fotoğraf, Varsa mevcut pasaportları ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar. Ayrıntılı bilgiye nvi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3.Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için nereye müracaat etmem gerekir?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğinize dair Rektörlük Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme  işlemleri yapıldıktan sonra ilgili personel birimi aracılığıyla başvurusunu Personel Daire Başkanlığı’na iletir.

 

-DİĞER-

 

1.Sicil uygulamasında ne gibi değişiklikler olmuştur?

25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle 657’nin 64 ve 37. maddesinde yer alan “sicil” yerine “son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almama” şartı getirilmiştir. (657 sayılı Kanun md.64-37)

2.Askeri sevk belgem geldi ne yapmalıyım?

“Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” (657 sayılı Kanun md. 108-G) bendi uyarınca aylıksız izinli sayılmanız için Askeri sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden dilekçe ile görev yaptığınız birime başvurarak Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

3.Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” (657 sayılı Kanun md.83)

* Almış olduğunuz terhis belgenizi göreve başlama isteğinizi bildiren bir dilekçe ekinde biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

4.Mal Bildirimi’ mi hangi durumlarda yapacağım?

– Göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte

– Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

– Eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki alın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

– Sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. (Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik md. 9-10-11 )

5.Memurluk hangi hallerde sona erer?

Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, memurluktan çekilmesi, istek, yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılması, ölümü halinde memurluk sona erer.(657 sayılı Kanun md.98)

 

 

Öğrenci Destek Hattı